Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice

W dniu 31 maja zakończył się projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Bielice”. Projekt realizowany był na terenie gminy Bielice od lutego do maja br. Udział wzięło ok. 150 mieszkańców Gminy. W ramach projektu przeprowadzonych zostało szereg szkoleń i dyżurów m.in.: szkolenie z podstaw prawa administracyjnego, profilaktyka uzależnień, możliwość aplikowania o środki Unii Europejskiej, dyżur w ramach profilaktyki uzależnień, dyżur specjalistyczny ds. prawa i administracji, warsztaty z obsługi komputera i internetu i warsztaty z wypełniania wniosków o płatności obszarowe.

Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.


Gmina Bielice zaprasza mieszkańców Gminy do korzystania ze świetlicy, mieszczącej się przy Parafii zymskokatolickiej p.w. MB Królowej Polski, przy ul. Niepokalanej 46 74-202 Bielice

Dzięki środkom z Unii Europejskiej świetlica gminna wyposażona została w sprzęt użytkowy:

 • 2 komputery stacjonarne,
 • drukarkę,
 • stały dostęp do Internetu,
 • szachy, karty, gry planszowe

Jest szansa na poprawę aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców naszej gminy. Wniosek złożony na konkurs w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na projekt pod tytułem „Świetlica miejscem integracji mieszkańców Gminy Bielice” przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej i merytorycznej.  Jest to równoznaczne z wejściem do realizacji . Pozyskana kwota wynosi 46.580,00zł.

Będzie teraz można przystąpić do realizacji planów zorganizowania działań mających na celu integrację różnorodnej społeczności lokalnej (różnorodnej również pokoleniowo) i jej aktywizację zawodową, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w działaniach dla dobra gminy, czyli dla siebie samych. Właśnie konieczność wspólnego działania była przedmiotem dyskusji na zebraniach sołeckich. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności gminy w tym zakresie i dlatego został stworzony.

Do jego realizacji planuje się wykorzystanie użyczonej na 10 lat świetlicy parafialnej w Bielicach. Będzie ona swoistym „centrum integracyjnym”: miejscem spotkań, wykładów, dyżurów specjalistów i szkoleń w okresie luty-maj 2010r. Niezbędne wyposażenie, (w tym komputery z oprzyrządowaniem) zakupione będzie z pozyskanych funduszy. One też pokryją koszty wykładów, warsztatów, szkoleń, dyżurów  i wsparcia ekspertów.

W realizacji projektu planowane jest uczestnictwo 150 osób-mieszkańców Gminy Bielice. Dzięki zajęciom komputerowym prowadzonym przez specjalistów informatyki, dostępowi do Internetu, a także dzięki szkoleniom z podstaw prawa i administracji oraz z możliwości pozyskiwania środków UE jest szansa, że osoby w wieku produkcyjnym poszerzą swoje kompetencje i wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy. Dzieci i młodzież będą mieli szanse wspólnie spędzić czas, ale także poszerzyć swoją wiedzę, a poprzez wspólne uczestnictwo z osobami  starszymi i wzajemne na siebie oddziaływanie, wytworzą się być może więzi międzypokoleniowe i wzajemny szacunek. A osoby starsze dostrzegą wreszcie, że są nam wszystkim bardzo potrzebne i mogą nas wszystkich nauczyć wielu rzeczy mądrych i dobrych. Warunek jest jeden: muszą się integrować, muszą wyjść do młodszych. MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W TYM PROJEKCIE!

W najbliższym czasie na terenie naszej gminy ruszy realizacja trzech projektów finansowanych w całości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jeden z nich Gmina będzie wdrażała i realizowała samodzielnie, natomiast w pozostałych dwóch będzie występować jako partner firmy Euro-Dofinansowanie (www.euro-dofinansowanie.pl).

W tym celu postanowiliśmy przybliżyć Państwu główne założenia realizowanych projektów oraz jakiego jeszcze rodzaju wsparcie może być możliwe do zrealizowania dzięki pomocy środków unijnych. 

Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice. Projekt realizowany dla mieszkańców gminy Bielice. Okres realizacji: od 01.02.2010 do 31.05.2010.

Głównym cele projektu jest integracja społeczna mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie podwyższenia poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Bielice. Projekt ma na celu także stworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców gminy, zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej, przeprowadzenie akcji profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców terenów wiejskich, wyrównanie szans Kobiet i Mężczyzn, zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz poruszania się w Internecie, podejmowanie aktywności społecznej przez mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie własnych zainteresowań poprzez budowanie aktywnych postaw wobec otoczenia.

Bezpośrednimi BO projektu będą mieszkańcy gminy Bielice w różnym wieku. Działaniami projektu pragniemy objąć grupę minimum 150 osób, w tym minimum 50% Kobiet. 

Główny nacisk do zachęcenia ze skorzystania usług projektu i prowadzonej w jego ramach świetlicy zostanie skierowany do Kobiet, osób starszych (po 55 roku życia) oraz dzieci i młodzieży. W trakcie realizacji projektu 24 osoby, w tym 12 Kobiet zostanie objętych wsparciem poprzez szkolenie z zakresu obsługi komputera, pakietu Office i Internetu. Osoby te po odbytym szkoleniu będą służyć pomocą w zakresie użytkowania komputera innym bywalcom świetlicy oraz mieszkańcom gminy. 

Grupę uczestników szkolenia z zakresu obsługi komputera stanowić będzie:

 • 6 osób w przedziale wiekowym 12-18 lat.
 • 12 osób w przedziale wiekowym 19-54 lat.
 • 6 osób w przedziale wiekowym 55+. 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:

 1. Szkolenie z profilaktyki uzależnień- 1 raz na miesiąc po 2 godz. Całe szkolenie trwać będzie 3miesiące od II do IV.2010 r. Celem szkolenia jest działalność zapobiegawcza obejmująca całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Szkolenie ma na celu promocję działań związanych ze skierowaniem uwagi na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych, które są efektem uzależnień. Szkolenie poprowadzi doświadczony psycholog.
 2. Szkolenie z podstaw prawa i administracji - w ramach szkolenia zaplanowano przybliżenie mieszkańcom gminy zagadnień związanych z m.in. zakładaniem działalności gospodarczej, sporządzaniem pism urzędowych, prawidłowym pisaniem CV, prawem cywilnym (dzierżawa, użyczenie)- 1 raz na miesiąc po 2 godziny x 3 miesiące w okresie II - IV 2010 r. Szkolenie poprowadzi osoba z wykształceniem prawniczym lub administracyjnym.
 3. Szkolenie z możliwości aplikowania o środki UE, w szczególności w ramach PROW 2007-2013 – 2 razy w miesiącu po 2 godz. x 3mies. w okresie II - IV 2010 r. Szkolenie poprowadzi osoba z dużym doświadczeniem we wdrażaniu/aplikowaniu funduszy UE, w szczególności dotacji dla obszarów rolniczych.
 4. Warsztaty z obsługi komputera i Internetu – 2 x w tygodniu po 2godz.x 3 miesiące w okresie III-V 2010 r. W ramach warsztatów przeszkolone zostaną 24 osoby. Zajęcia odbywać będą się w grupach 8 osobowych i będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Każda grupa odbędzie 16 godzin szkoleniowych. W jej ramach przewidziano zaznajomienie BO z podstawami obsługi komputera, podstawowymi funkcjami programu Office oraz skutecznym posługiwaniem się Internetem. Szkolenie poprowadzi osoba z wykształceniem techniczno - informatycznym.
 5. Dyżury Psychologa profilaktyki uzależnień - dyżury w świetlicy 4 razy w miesiącu po 2 godziny x 3 miesiące w okresie III -V 2010r. - celem organizacji dyżurów jest umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy do psychologa. Godziny dyżurów psychologa dostosowane zostaną w sposób, który zapewni osobom chcącym skorzystać z porady anonimowość i prywatność.
 6. Dyżury Specjalisty ds. prawa i administracji - dyżury w świetlicy 4 razy w miesiącu po 2 godziny x 3 miesiące w okresie III -V 2010 r. - celem organizacji dyżurów jest umożliwienie mieszkańcom gminy skorzystanie z podstawowych porad prawnych, do których dostęp na terenach wiejskich jest bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy. Dyżury będzie pełniła osoba z wykształceniem prawniczym.
 7.  Warsztaty - wypełnianie wniosków o płatności obszarowe – 2 x miesiące po 3 godziny x 2 miesiące - cel organizacji szkolenia to merytoryczne i praktyczne przygotowanie BO, którzy w większości są rolnikami, do złożenia poprawnych wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie do użytków rolnych w 2010 r. Szkolenie zaplanowano od połowy marca do połowy maja 2010 gdyż do 15 maja każdego roku rolnicy zobowiązani są do złożenia w/w wniosków do ARiMR.    

W ramach każdego szkolenia Wnioskodawca zapewni uczestnikom drobny poczęstunek

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie impreza integracyjna, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy gminy Bielice. Informacje o imprezie zostaną umieszczone odpowiednio wcześniej w miejscach użyteczności publicznej gminy tak aby zachęcić do uczestnictwa w spotkaniu jak największą liczbę mieszkańców. Podczas imprezy zostanie zorganizowane wspólne ognisko z poczęstunkiem. Spotkanie umożliwi wzrost integracji 
i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich