Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach

Projekt "Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach”  będzie realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach, którego wnioskodawcą jest Gmina Bielice finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w wysokości 297.012,70 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany od 01.10.2013 r. do 30.06.2014 r.

Celem projektu jest stworzenie w 3 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy SP w Bielicach warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

Projekt realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  • Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  • Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Bielice przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt „ Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach” objął wsparciem trzy oddziały przedszkolne zlokalizowane w SP w Bielicach, w których zaplanowano plac zabaw, wyposażenie w meble, szatnie, zabawki, pomoce dydaktyczne, BHP, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne i sprzęt ITC oraz dostosowanie pomieszczeń.

Projekt realizowany jest w celu poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych oraz przygotowania ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczynić się ma do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich