Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Czyste Powietrze

 

 

 

 

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Bielice:   

  • Liczba złożonych wniosków [szt.] – 127

  • liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] – 111

  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]- 77

  • kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł] – 2.116.746,68 zł 

Stan na dzień 31.03.2024 r.

         

 

Od 3 stycznia 2023 r. program Czyste Powietrze funkcjonuje na nowych zasadach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu                        i Środowiska wprowadzili kolejną odsłonę programu, która spowoduje, że Beneficjenci nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

 

Główną zmianą jest podwyższenie progów dochodowych, niemal dwukrotne zwiększenie dofinansowania i urealnienie kosztów inwestycji. 

Obecnie zostały podwyższone zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji.

Podwyższony poziom dofinansowania:

-  próg dochodowy      1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

              2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Najwyższy poziom dofinansowania:

- próg dochodowy       1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

              1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Nowością w programie jest także urealnienie cen, bazujące na rozeznaniu rynku i dostosowanie do nich poziomów dotacji, a także wprowadzenie wyższego dofinansowania do zakupu i montażu źródeł ciepła o najniższej emisyjności: gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej.

 

Program wprowadza również dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca - zgodnie z zasadą im niższe dochody, tym wyższa dotacja. W związku z powyższym możliwe jest otrzymanie dofinansowania w wysokości  nawet do:

  • 135 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania,
  • 99 000 zł w poziomie podwyższonym dofinansowania,
  • 66 000 zł w poziomie podstawowym dofinansowania.

 

„Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii. 

Inne ważne zmiany to wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. 

Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfos.szczecin.pl – zakładka program „Czyste Powietrze”.

 


Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
CZYSTE POWIETRZE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich