Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – Ogłoszenie naboru

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach  w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie od 01.07. 2021r. do 31.12.2021r.

Program „opieki wytchnieniowej” skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Wsparciem planujemy objąć 2 opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń
o przyjęciu do programu decydować będzie dostarczenie karty FIM wypełnionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne do 240 godzin w trakcie trwania Programu.

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię  tutejszego ośrodka.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach. Warunkiem skorzystania przez osobę
z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/dotyczy dzieci/ lub
o stopniu znacznym niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać od 21 czerwca 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bielicach ul. Jana Pawła II 34 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (tel. kontaktowy  91 5644 228) lub elektronicznie na adres: kolodziej@bielice.com.pl

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach zatrudni do pracy na stanowisko: opiekun, opiekunka środowiskowa, pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM  ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RAMACH PROGRAMU F„OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021”                       
 

  • Usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane przez osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

  • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna medycznego, opiekuna osoby starszej, opiekunki środowiskowej lub innego pokrewnego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi opiekuńcze, lub kurs, szkolenie (minimum 30 godzinne) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi,

 

  • ponadto mile widziane uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B .

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 

Do zadań opiekuna, opiekunki środowiskowej, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

  •  odciążenie opiekunów osób z  niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie  o własne sprawy zdrowotne.

 

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania proszone są
o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach lub pod numerem telefonu:
 91 5644 228 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00  lub elektronicznie na adres: kolodziej@bielice.com.pl

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich