Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Ogłoszenie konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

Ogłoszenie konkursu pn.
„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024.

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. 

Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. 

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej  społeczności,
- działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
- inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
- inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
- form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu  sportowego, KGW),
- inicjatyw prospołecznych,
- działalności kulturalnej sołectwa,
- sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
- inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

 

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
- I miejsca  - 40 000 zł
- II miejsca  - 30 000 zł
- III miejsca  - 20 000 zł
- Wyróżnienia  - 10 000 zł

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 6 maja 2024 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Regulamin Konkursu
https://wrir.wzp.pl/sites/default/files/regulamin_pzw_2024_-_zal._do_uchwaly_zwzp_451.24.pdf

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich