Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Informacja Sołectwo Będgoszcz

INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach na terenie Gminy Bielice, informuje się mieszkańców Sołectwa Będgoszcz, iż do dnia 29.02.2024 r. zobowiązani są do dostarczenia do tut. Urzędu niżej wymienionych dokumentów:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bielice
  • faktur/imiennych rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z § 21 Uchwały Rady Gminy Bielice Nr XII/96/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice „Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy”.

Ponadto zgodnie z § 22 w/w uchwały „Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku”.

 

Przeprowadzenie kontroli wynika z art. 6 ust. 5a oraz ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest ona obligatoryjna dla wszystkich mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
CZYSTE POWIETRZE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich