Ważne informacje

Dowód osobisty dla małoletniego powinien odebrać ten sam rodzic, który składał wniosek o wydanie dowodu osobistego, „ponieważ na formularzu odbioru dowodu osobistego znajduje się pozycja "własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika"”.

 

 1. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego i przed odbiorem dokumentu został umieszczony w zakładzie penitencjarnym lub na skutek zdarzenia losowego (np. wypadku) trafił do szpitala lub nie może opuścić miejsca zamieszkania. W jaki sposób może odebrać dowód osobisty, skoro nie zachodzi przypadek dający możliwość skorzystania z pełnomocnika?

 

            Możliwość skorzystania z udziału pełnomocnika przy odbiorze dowodu osobistego zachodzi wyłącznie wówczas, gdy wniosek o wydanie dowodu został przyjęty w miejscu zamieszkania (pobytu) wnioskodawcy. Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu wyznaczenie pełnomocnika nie powinno mieć miejsca.

            Pierwsze rozwiązanie polega na zasadności przyznania osobie osadzonej w jednostce penitencjarnej (lub chorej, przebywającej w domu lub szpitalu) możliwości ustanowienia pełnomocnika do odbioru dowodu osobistego pomimo tego, że w tych przypadkach wniosek nie został złożony w trybie art. 26 ustawy (w miejscu zamieszkania (pobytu) wnioskodawcy).

            W drugim wariancie zasadne jest przyjęcie rozwiązania polegającego na umożliwieniu wnioskodawcy poinformowania organu gminy będącego wystawcą dowodu osobistego, że nie jest w stanie odebrać dowodu osobistego z powodu wystąpienia obiektywnych przyczyn.                  W takim przypadku, pracownik organu gminy powinien przygotować stosowne dokumenty,     z którymi uda się do miejsca pobytu wnioskodawcy doręczając mu dowód osobisty. W tej sytuacji tożsamość wnioskodawcy przy odbiorze dowodu osobistego powinna zostać ustalona w miejscu jego pobytu.

           

 1. Dowód osobisty został spersonalizowany dla osoby osadzonej w zakładzie karnym, jednak wnioskodawca opuścił zakład zanim pełnomocnik zdążył mu przekazać odebrany dowód osobisty. Miejsce pobytu zwolnionego nie jest znane więc dowód został odesłany przez pełnomocnika do wystawcy. Czy należy unieważnić ten dokument?

 

            Dowód osobisty, który został zwrócony przez pełnomocnika do wystawcy, powinien zostać unieważniony i włączony do koperty dowodowej. Należy zauważyć, że dokument ten został już wydany wnioskodawcy. Przepisy ustawy o dowodach osobistych nie przewidują możliwości „dwukrotnego” wydania dowodu osobistego wnioskodawcy. Co więcej, dowód osobisty, który zostaje przekazany przez osobę trzecią do wystawcy, należy niezwłocznie unieważnić.

           

 1. W jaki sposób osoba chora (niemogąca się poruszać, starsza) może zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego? W takim przypadku osobiste zgłoszenie utraty dowodu jest wykluczone, zaś skorzystanie z drogi elektronicznej często może być niewykonalne.

 

            Zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych, zgłoszenia utraty                                lub uszkodzenia dowodu dokonuje się osobiście w organie gminy lub drogą elektroniczną. Niestety nie ma przewidzianej innej możliwości dokonania takiego zgłoszenia. Rozwiązaniem problemu może być prośba wnioskodawcy skierowana do organu gminy o umożliwienie złożenia wniosku o wydanie dowodu w miejscu pobytu wnioskodawcy. Przy okazji składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pracownik organu odbierze od osoby formularz zgłoszenia utraty / uszkodzenia dowodu osobistego.

            W takim przypadku w celu zabezpieczenia interesów osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego konieczna jest natychmiastowa reakcja organu gminy. Oznacza to,                        że pracownik organu powinien udać się do wnioskodawcy możliwie jak najszybciej.

 

 

 1. Jak wobec takiej interpretacji odbierze dowód osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, np. 13-latek, przecież nie jest on wnioskodawcą?

 

Zgodnie z treścią przepisu § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wzoru dowodu osobistego […], dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator. Z powyższego przepisu wynika że, osoba która ukończyła 13 rok życia może samodzielnie odebrać dowód osobisty, o który wnioskował rodzic lub kurator tej osoby. Odbiór dowodu osobistego należy potwierdzić na formularzu odbioru dowodu osobistego w polu „własnoręczny czytelny podpis posiadacza wydanego dowodu osobistego”.

 

 1. Co będzie gdy rodzic, który wnioskował o wydanie dowodu małoletniemu umrze przed odbiorem tego dowodu albo wyjedzie za granicę?

 

W tak szczególnych, uzasadnionych przypadkach należy umożliwić odbiór dowodu osobistego przez drugiego z rodziców chyba, że nieletni ma ukończony 13 rok życia.

 

 1. W jakiej formie należy rodzicowi, innemu niż składający wniosek, odmówić wydania spersonalizowanego dowodu osobistego, na jakiej podstawie prawnej? skoro zacytowane w ww. odpowiedzi przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że wnioskodawcą jest rodzic i dowód odbiera rodzic, nie wskazując, który rodzic. Czy podstawą prawną ma być przepis rozporządzenia określający wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego?

 

Odmowa wydania dowodu osobistego dla tego z rodziców, który nie jest wnioskodawcą powinna odbyć się w formie niesformalizowanej z powołaniem się na przepisy ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, z których wynika konieczność dokonania odbioru tego dokumentu przez osobę wnioskującą. Jeżeli z wyjaśnień będą wynikały ważne powody dla których wnioskujący rodzic nie może odebrać dokumentu, to należy rozważyć zastosowanie rozwiązania, o którym mowa w pkt 2 tej odpowiedzi.

 

 1.  Jeśli osoba chce wnioskować o nowy dowód osobisty, ponieważ np. wymeldowała się gdyż sprzedała mieszkanie i nie chce posługiwać się dowodem zawierającym stary adres, to nie może tego uczynić, ponieważ w przepisach brak takiej przesłanki.


W pierwszej kolejności należy pouczyć wnioskodawcę, jakie są przesłanki ubiegania się o wydanie dowodu osobistego. Jeżeli wnioskodawca jednak będzie żądał wydania nowego dowodu osobistego i złoży w tym celu wniosek o wydanie dokumentu, który nie będzie zawierał przewidzianej prawem podstawy wymiany, konieczne będzie wydanie stosownej decyzji administracyjnej w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych „odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku  gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów  niniejszej ustawy.”. Należy też przywołać art. 89 ust.2 ustawy, który stanowi, że zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

 1. Czy prawidłowym jest rozumowanie wysnute na podstawie przekazanej interpretacji, że pełnomocnik odbierający dowód osobisty nie składa w organie dowodowym pełnomocnictwa szczególnego do odbioru dowodu osobistego?
  Jeśli tak, to co będzie, gdy odbierający sfałszował to pełnomocnictwo i np. posłużył się tym dowodem do celów przestępczych, np. zawarł umowę, wyłudził kredyt itp. i nie będzie w organie dowodowym tego dokumentu, czy takie działanie jest słuszne? Jeśli tak, to czy organ odnotowuje gdzieś fakt pokazania pełnomocnictwa?

 

            Na wstępie należy wskazać, że art. 30 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych wprost stanowi, że w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru. Dodatkowo trzeba pamiętać w jakich okolicznościach dowód osobisty może być odebrany przez pełnomocnika. Faktycznie jest to tylko jeden przypadek związany z wnioskowaniem o wydanie dowodu osobistego w trybie art. 26 ustawy. Już tylko to ograniczenie stanowi dość daleko idącą ochronę przed opisanymi w pytaniu nadużyciami.

            Ponadto wydaje się, że do zwykłych czynności pracownika organu gminy wydającego dowody osobiste należy ustalenie tożsamości pełnomocnika w oparciu o okazane przez niego dokumenty oraz dokonanie stosownej adnotacji na formularzu odbioru dowodu osobistego
w polu „Inne adnotacje”.

 

 1. Czy pracownik przyjmujący wniosek o dowód osobisty podpisuje się na tym wniosku jako podmiot, który dokonał weryfikacji tożsamości.?

 

            Wniosek o wydanie dowodu osobistego nie przewiduje miejsca na złożenie podpisu przez urzędnika przyjmującego wniosek. Należy zauważyć, że weryfikacja danych osobowych wnioskodawcy poprzedza wprowadzenie wniosku do RDO. Wprowadzenie takiego wniosku oraz przekazanie go do personalizacji oznacza, że urzędnik nie ma wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się przy przyjęciu wniosku o wydanie dowodu, złożonego drogą elektroniczną. W takiej sytuacji końcowa weryfikacja tożsamości wnioskodawcy dokonywana jest przy odbiorze przez niego dowodu osobistego. Wydanie tego dokumentu oznacza, że urzędnicy podejmujący czynności związane z przyjęciem wniosku i wydaniem dowodu osobistego pozytywnie zweryfikowali tożsamość wnioskodawcy na każdym etapie procesu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości dokonanej weryfikacji istnieje możliwość uzyskania z systemu danych urzędników podejmujących czynności w konkretnej sprawie.

 

 1.  Art. 29 ustawy o ewidencji ludności nakazuje kierownikom USC meldować określone tam dzieci z urzędu. Jak należy postąpić w przypadku sporządzania aktu urodzenia polskiego dziecka, urodzonego i zamieszkałego w Polsce jeśli rodzice w dniu sporządzania aktu urodzenia mają jeszcze tylko meldunek czasowy  na okres krótszy niż 3 mce? Czy meldować takie polskie dziecko na ten krótszy niż 3 m-ce okres czy nie meldować wcale?

 

Kierownik USC sporządzający akt urodzenia dziecka obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, zgodnie z art. 29 ustawy o ewidencji ludności, dokonuje zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Jeżeli rodzice dziecka zameldowani są na pobyt czasowy, przy czym do końca okresu zameldowania zostało mniej niż 3 miesiące, kierownik USC nie melduje dziecka z urzędu lecz poucza rodziców
o konieczności zameldowania dziecka w drodze dodatkowej czynności na stosownym formularzu meldunkowym w zależności od okoliczności, na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, pod adresem faktycznego pobytu dziecka.

 

                                                                          


Zmiana od dnia 01 lutego 2014 roku wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się

W związku z uchwałą Nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014 r. ulega zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.
W załączniku nr 2 w/w uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014 r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł.

Jak wynika z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014 roku koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

Z kolei zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529 z późn. zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe - za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014 r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł. 


Jak chronić swoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika  z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie maja podstawy prawnej aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw” . działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Co zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego?

Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

 


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY NA NOWYCH ZASADACH

W dniu 31.12.2012 roku weszła w życie zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Na mocy ustawy wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

Obecnie można zameldować się bez konieczności wymeldowywania się z poprzedniego adresu pobytu stałego. Do tej poty, osoba nie będąca mieszkańcem naszej gminy, przy meldowaniu się na pobyt stały, musiała ze sobą mieć zaświadczenie wymeldowania z pobytu stałego w innej gminie. Obecnie takie zaświadczenie nie jest wymagane.

Zlikwidowano również obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
Zniesione zostały także sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli UE, Obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Obecnie zgłaszamy wyjazd za granicę jeżeli czas pobytu za granicą przekroczy 6 miesięcy. Czyli, wyjeżdżając za granicę na okres krótszy niż 6 miesięcy – nie zgłaszamy wyjazdu w Ewidencji Ludności. Zgłaszamy wtedy tylko gdy przewidywany czas pobytu ma przekroczyć 6 miesięcy.

Do tej pory osoba przybyła do nowego miejsca pobytu miała obowiązek zameldować się pod danym adresem najdalej w czwartej dobie od przybycia. Obecnie obowiązek ten przesunięto do 30 dnia od przybycia

W formularzu zgłoszenia pobytu nie podaje się danych dotyczących wykształcenia oraz obowiązku wojskowego. Nie ma obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Zlikwidowano obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, państw EFTA – stron EOG oraz obywateli konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.

Istnieje możliwość dokonania obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika. (Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej).

 


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 36 § 3 Kodeksu Wyborczego zawiadamia się, że w dniach

od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

w godzinach od 8.00 do 15.00

w Urzędzie Gminy Bielice pok. 12

zostanie udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego, spis wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 


INFORMUJĘ

że w dniach od 18 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r .

od godz. 730 do godz. 1530

W siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach wyłożony został do wglądu

 

 • Spis przedstawicieli osób prawnych – członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 1/PY w Bielicach.
 • Spis członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 1/PY w Bielicach.

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 10 lub 14 w godzinach pracy urzędu.

 


Przypomina się, że w związku z upływem dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001 r. będą one automatycznie unieważniane przez informatyczny System Wydawania Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od ich wyprodukowania (niezależnie od daty odbioru tego dokumentu).

W przypadku gdy data wydania wskaże na szybką utratę ważności dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem dziesięcioletniego okresu ważności.

Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

 

                                                    O g ł o s z e n i e

 

          

        Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniach:

 

                     od 08.11.2010. do 15.11.2010.

                      w godzinach od 7.30. do 15.30

                  w Urzędzie Gminy Bielice pok. 12

 

zostanie udostępniony do wglądu, napisemny wniosek zainteresowanego, spis wyborców.

Licznik odwiedzin:
5394656

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia