Ogłoszenia

 


 

I N F O R M A C J A

 

 

Wójta Gminy Bielice z dnia 24 sierpnia 2020 roku o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow. 0,0280 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice, gmina Bielice.

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, ze. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Bielice odbył się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow. 0,0280 ha, obręb Bielice, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą  Nr SZ2T/00028942/7.

 

Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego  wynosiła: 0,10 zł /m2 + należny podatek VAT.

 

Kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu wyniosła : 0,20 zł/m2 + należny podatek VAT

 

Dzierżawcą nieruchomości zostało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie reprezentowane przez Panią Joannę Golczyk.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Bielice

                                                                                     Iwona Jolanta Kochel

 

 


WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,

ŻE W DNIU 21 SIERPNIA 2020 r. O GODZ. 900

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

 

Część działki nr 267/1 o pow. 0,0280 ha, stanowiąca własność Gminy Bielice, położona w obrębie geodezyjnym Bielice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działka oznaczona jest jako „strefa lokalizacji funkcji rekreacji i sportu z towarzyszącymi usługami bez możliwości lokalizacji indywidualnej zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej.” Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 0,10 zł/ m2 + VAT.  Wadium: 30,00

 

Wadium należy wpłacać do dnia 17.08.2020r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 

 


WÓJT GMINY BIELICE

OGŁASZA, ŻE W DNIU 15 MAJA 2020r.

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO.

Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2020r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pok. Nr 14 lub pod nr telefonu 915644220 wew. 23

 


WÓJT GMINY BIELICE

OGŁASZA, ŻE W DNIU 12 MARCA 2020r.

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO.

Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2020r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pok. Nr 14 lub pod nr telefonu 915644220 wew. 23

 


WÓJT GMINY BIELICE

OGŁASZA, ŻE W DNIU 3 STYCZNIA 2020r.

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO.

Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pok. Nr 14 lub pod nr telefonu 915644220 wew. 23


              WÓJT GMINY BIELICE

 

OGŁASZA, ŻE W DNIU 12 listopada  2019 r.

          ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE

 

 

dz. 945Godz. 1000

Działka 325/4 o pow. 1,0835 ha, położona w Bielicach , cena 95.272,00 zł Wadium 9.000,00 zł. W studium Uwarunkowań    i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowych.

 

Wadium należy wpłacać do dnia 06.11.2019r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070  . Działka zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91-56444220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE

OGŁASZA, ŻE W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2019r.

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO.

Zarządzenie nr 48/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 września 2019r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pok. Nr 14 lub pod nr telefonu 915644220 wew. 23

>>>Zarządzenie nr 48

 


WÓJT GMINY BIELICE

OGŁASZA, ŻE W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019r.

ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI

NA SPRZEDAŻ AUTOBUS SZKOLNYCH.

>>>Zarządzenie nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 sierpnia 2019r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pok. Nr 14 lub pod nr telefonu 915644220 wew. 23


 

 

                         WÓJT GMINY BIELICE

 

   OGŁASZA, ŻE W DNIU 4 WRZEŚNIA  2019 r.

                   ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE

 

 
 

 

 

Godz. 945Godz. 1000

Działka 325/4 o pow. 1,0835 ha, położona w Bielicach , cena 95.272,00 zł Wadium 9.000,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowych.

Działka 269/1 o pow. 0,0171 ha, położona w Parsowie, cena 5.102,00 zł Wadium 500,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami.

 

Wadium należy wpłacać do dnia 29.08.2019r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070  . Działki zwolnione z podatku VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91-56444220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,

ŻE W DNIU 20 SIERPNIA 2018 r. O GODZ. 900

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha, stanowiąca własność Gminy Bielice, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działka oznaczona jest symbolem RZ – użytki zielone. Cena: 61 326,00 zł          

Wadium : 6 000,00

Wadium należy wpłacać do dnia 13.08.2018r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Działka zwolniona z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,

ŻE W DNIU 6 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 900

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Lokal mieszkalny nr 36B/2 o pow. 67,80 m2, stanowiący własność Gminy Bielice, położony w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach  wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 413/2 o pow. 720m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. uż. 7,80 m2. Cena: 52 221,00 zł Wadium : 5 000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 30.03.2018r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Lokal mieszkalny zwolniony jest z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA, ŻE W DNIU 24 STYCZNIA 2018 r. O GODZ. 900 

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Lokal mieszkalny nr 36B/2 o pow. 67,80 m2, stanowiący własność Gminy Bielice, położony w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach  wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 413/2 o pow. 720m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. uż. 7,80 m2. Cena: 52 221,00 zł Wadium : 5 000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 18.01.2018r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Lokal mieszkalny zwolniony jest z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


Nieruchomości Gminne na sprzedaż

Wójt gminy Bielice, informuje, że gmina Bielice posiada w swoim zasobie nieruchomości na sprzedaż:

 1. Pod zabudowę mieszkaniową
 • Dz. 2/19  o pow. 0,0810 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/20 o pow. 0,0971 ha  położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/21 o pow. 0,0934 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/22 o pow. 0,0876 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/23 o pow. 0,0872 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/24 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/25 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/26 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/27 o pow. 0,1252 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 2/28 o pow. 0,0970 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
 • Dz. 162/1 o pow. 0,1623 ha położona w obrębie geodezyjnym Swochowo
 1. Na cele produkcyjno – usługowe
 • Dz. 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice
 1. Na cele mieszkaniowe
 • Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 67,80m2 położony w obrębie geodezyjnym Swochowo
 1. Inne
 • Dz. 2/15  (park) o pow. 1,1491 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23.

 


WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA, ŻE W DNIU 17 LISTOPADA 2017 r. O GODZ. 900 ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Lokal mieszkalny nr 36B/2 o pow. 67,80 m2, stanowiący własność Gminy Bielice, położony w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach  wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 413/2 o pow. 720m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. uż. 7,80 m2. Cena: 52 221,00 zł Wadium : 5 000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 13.11.2017r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Lokal mieszkalny zwolniony jest z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości, że do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, przeznaczone zostały nieruchomości położone na terenie gminy Bielice, wg niżej przedstawionego wykazu.

>>> Wykaz do pobrania 


Wójt Gminy Bielice informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 47 /2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. termin składania ofert w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości w obrębie geodezyjnym Linie został przedłużony do dnia 2 listopada 2016 r.

WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 19  luty 2016r. o godz. 900 odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 256/1 o pow. 2,4365 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Bielice.

Cena wywoławcza nieruchomości: 33 000,00 zł

Wadium w wysokości 3 300 zł należy wpłacać do dnia 15.02.2016r. na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 22 stycznia 2016r. o godz. 900 odbędą się rokowania na sprzedaż udziału 54/200 w nieruchomości wspólnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 247, o pow. 0,40 ha, położona w obrębie geodezyjnym Bielice. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 500,00 zł Wadium w wysokości 650,00 zł należy wpłacać do dnia 18.01.2016r. na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 18 grudnia 2015r.  o godz. 900 odbędą się

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 o pow. 67,80m2 stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼  w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 7,80 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do dnia 14.12.2015r. na rachunek bankowy: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach 

Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91-564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.p


Wójt Gminy Bielice informuje o odwołaniu drugiego ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 446/2,  stanowiącej własność Gminy Bielice, położonej w obrębie Parsów.

>>> Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

ŻE W DNIU 13 LISTOPADA 2015r. ODBĘDĄ SIĘ PRZEATRGI I ROKOWANIA :

Godz. 900 Działka 247 o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach, w udziale Gminy 54/200   cena 10.000,00 zł, wadium 1.500,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami

Godz. 915 Działka 2/15 o pow. 1.1491 ha, położona w Liniach, cena 188.728,00 zł, wadium 30.000 zł. Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym , wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego.

Godz. 930  Działka 325/4 o pow. 1.0835 ha, położona w Bielicach , cena 99.972,00 zł Wadium 15.000,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowej.

Godz. 945 Działka 446/2 o pow. 1.25 ha, położona w Parsowie, cena 56.242,00 zł, wadium 5.000 zł. Brak planu, działka oznaczona jako użytki rolne, grunty orne.

Godz. 1000 Działka 162/1 o pow. 0,1623 ha, położona w Swochowie, cena 39.640,00 zł, wadium 6.000,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami  oraz strefa funkcji oświaty, kultury i sportu wraz z towarzyszącym usługami.

Godz. 1015 Działka 256/1 o pow. 2,4365 ha, położona w Swochowie, cena 41.512,00 zł, wadium 6.000,00 zł. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren upraw polowych.

Wadium należy wpłacać do dnia 9.11.2015r. na rachunek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Do ceny sprzedaży działki nr 247 zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży. Pozostałe działki są zwolnione z podatku VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 8 października 2015r.  o godz. 900 odbędzie się

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 o pow. 67,80m2 stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼  w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 7,80 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł

Wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wpłacać do dnia 02.10.2015r. na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach 

Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 23 lipca 2015r. odbędzie się

 

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 o pow. 67,80m2 stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼  w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 7,80 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacać do dnia 17.07.2015r. na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach 

Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.p


Wójt Gminy Bielice informuje o odwołaniu I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat, położonych w obrębie Gminy Bielice. 

>>> Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu


Wójt Gminy Bielice

ogłasza w dniu 26.06.2015r. o godz. 1000 I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat, położonych w obrębie gminy Bielice.

Numer działki

Powierzchnia

Położenie

Cena

Działka 2/15

pow. 1.1491 ha

położona w Liniach

188.728,00 zł 

Działka 325/4

pow. 1.0835 ha

położona w Bielicach

99.972,00 zł         

Działka 162/1

pow. 0,1623 ha

położona w Swochowie

39.640,00 zł        

Działka 446/2

pow. 1,2500 ha

położona w Parsowie

56.242,00 zł

Działka 396/4

pow. 3,6304 ha

położona w Chabowie

26.973,00 zł

Działka 369/5

pow. 1,5061 ha

położona w Chabowie

11.190,00 zł     

 

Cena wywowałwcza nieruchomości

 

Wadium – które należy wpłacić do 22.06.2015r.

 

422 745,00 zł

 

 42 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa  wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia 22.06.2015 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach , ul. Niepokalanej 34 w zamkniętej kopercie opisanej : : „Sprzedaż, dzierżawa i wykup nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice. Nie otwierać przed …........... r. godz. …........ Sprzedajacy: Gmina Bielice Oferent: …......................................(nazwa i adres, nr telefonu). Wadium należy wpłacać do dnia 22.06.2015r. na rachunek bankowy: Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


WÓJT GMINY BIELICE OGŁASZA,

że w dniu 15 maja 2015r. odbędzie się

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem ¼  w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki oznaczonej numerem 413/2 o pow. 720 m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 7,80 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 87 738,00 zł

Wadium w wysokości 8 000,00 zł należy wpłacać do dnia 11.05.2015r. na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach 

Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie     91- 564-44-220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 

 Ogłoszenie Nr 10/2014      - załącznik

* Działka nr 2/23 Linie - powierzchnia 0,0872


ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do sprzedaży:

 Ogłoszenie Nr 1/2014       - Załącznik      - Mapa

Ogłoszenie Nr 2/2014        - Załącznik       - Mapa

Ogłoszenie Nr 3/2014        - Załącznik       - Mapa

Ogłoszenie Nr 4/2014         - Załącznik       - Mapa

Ogłoszenie Nr 5/2014         - Załącznik       - Mapa

Ogłoszenie Nr 7/2014           - Załącznik       - Mapa

Ogłoszenie Nr 8/2014           - Załącznik       - Mapa

 Ogłoszenie Nr 9/2014           - Załącznik       - Mapa


>>> W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Bielice.


Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży 2012 rok

 

 

O G Ł O S Z E N I E (Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Bielice)

W dniu 26 czerwca 2012 r. od godz. 915 sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bielice położonych w miejscowości Bielice i Swochowo.

 

Godz.

Obręb i nr działki

Opis nieruchomości

Stawka wywoławcza netto

Wysokość wadium m (płatne do 22.06.12.)

Minimalna

wysokość

postąpienia

Terminy

przetargów

915

Swochowo

dz. nr 162/1

Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 162/1, o pow. 1 623 m2, położoną w obrębie Swochowo, gmina Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00005438/4. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako „strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami oraz strefa funkcji oświaty, kultury i sportu wraz z towarzyszącymi usługami”. Działka, położona w centrum wsi, wśród zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz w sąsiedztwie kościoła. Z dostępem do drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą powiatową na trasie Linie – Gryfino. Działka, ma nieregularny kształt, ale o korzystnych proporcjach. Teren nieogrodzony, zagospodarowany – młode drzewa owocowe, krzewy. Działka położona w zasięgu uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego Przez część działki przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, co może skutkować uciążliwością przy realizacji inwestycji (stwarzać może w pewnym stopniu ograniczenia racjonalnego zagospodarowania gruntu).

36.000,00 zł

+23% VAT

7.200,00 zł

360,00 zł

Pierwszy

przetarg

930

Bielice dz. 325/4

Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 325/4, o pow. 10 835 m2, położoną w obrębie Bielice, gmina Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00031175/3. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako „strefa lokalizacji funkcji produkcyjno-usługowych”. Działka, położona na obrzeżach miejscowości Bielice, bezpośrednio z dostępem drogi powiatowej na trasie Bielice – Parsów. Nieuzbrojona, ale znajduje się w zasięgu uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Nad częścią działki przebiega napowietrzna część energetyczna. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.

103.381,00 zł

23% VAT

20.676,20 zł

1.033,81 zł

21.12.2009.

22.02.2010.

 

 

O G Ł O S Z E N I E (załącznik do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy )

W dniu 30 kwietnia 2012 od godz. 1115w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Gminy Bielice.

 

Godz.

Obręb

Nr działki

i KW

Powierzchnia w ha

Grunty wg klas

bonitacyjnych

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wysokość wadiumpłatne do 25.02.2012 r.

Minimalna wysokość postąpienia

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

1115

Będgoszcz

98/1

KW 80190

0,4276

BzŁIV-0,4276 ha

Zgodnie

z

Uchwałą

Rady

Gminy

Bielice NR VIII/58/03

z dnia

6 listopada 2003 roku

pod rekreację, turystykę

łąki, pastwiska.

W studium pod zabudowę mieszkaniową i teren urządzeń i usług sportu i rekreacji. Do dzierżawy rolna.

113,00 zł

3,01 q

22,00 zł

1,00 zł

Raz w roku

do 15 marca

1130

Będgoszcz

97/9

KW 14443

0,4227

ŁIII-0,0997 ha

ŁIV-0,1705 ha

ŁV-0,1525 ha

103,00 zł

2,73 q

20,00 zł

1,00 zł

Raz w roku

do 15 marca

1145

Będgoszcz

163/2

KW 56000

1,13

ŁIV-0,79 ha

ŁV-0,22 ha

N-0,12 ha

240,00 zł

6,37 q

48,00 zł

2,00 zł

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

1200

Będgoszcz

151

KW 58812

0,70

ŁIII-0,29 ha

ŁIV-0,37 ha

ŁV-0,04 ha

210,00 zł

5,57 q

42,00 zł

2,00 zł

j.w.

1215

Będgoszcz

147

KW 77083

0,67

ŁIII-0,37 ha

ŁIV-0,30 ha

215,00 zł

5,72 q

43,00 zł

2,00 zł

j.w.

1230

Będgoszcz

153

KW 77083

0,76

ŁIV-0,76 ha

201,00 zł

5,35 q

40,00 zł

2,00 zł

j.w.

1245

Będgoszcz

157/3

KW 77083

0,97

ŁIV-0,24 ha

N-0,04 ha,

N--,04 ha

247,00 zł

6,56 q

49,00 zł

3,00

j.w.

1300

Będgoszcz

161/2

KW 70500

13,94

ŁIV-4,45 ha

N-9,49 ha

1.181,00

31,37 q

236,00 zł

 

11,00 zł

j.w.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 kwietnia 2012 od godz. 1100w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Bielice.

 

 

Opis nieruchomości. Księga Wieczysta. Przeznaczenie. Obciążenia i zobowiązania

Cena

nieruchomości

nieruchomości

Wysokość wadium

Wysokość

najniższego

postąpienia

Godz. 1100. Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz 4 budynkami gospodarczymi na działce oznaczonej nr ewid. 238/1, obręb Nowe Chrapowo, nieruchomość powierzchni 1,48 ha. Współwłaścicielem nieruchomości z udziałem 3/100 części w działce gruntu i taki samym udziałem w budynku gospodarczym jest Gmina Bielice.Udział ten jest przeznaczony do sprzedaży. Nieruchomość posiada następujące rodzaje użytków: S III – 0,03 ha, B-RIII – 1,45 ha. Nieruchomość położona jest w Nowym Chrapowie wśród zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, na obrzeżu wsi. Miejscowość Nowe Chrapowo położona jest przy drodze Bielice – Linie. Do Bielic – siedziby gminy ok.7 km, do Pyrzyc - siedziby powiatu ok. 8 km. Kształt działki korzystny, o płaskiej konfiguracji terenu i korzystnych proporcjach dających możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działka znajduje się w kompleksie sieci uzbrojenia terenu w energię elektryczną i wodociąg. Kanalizacja lokalna (zbiorniki ścieków – szamba). Dojazd do działki drogą utwardzoną. Teren działki zagospodarowany, nieogrodzony. Zabudowa – budynek o funkcji gospodarczej (były warsztat związany z obsługą rolnictwa). Przedmiotowy budynek w zabudowie półzwartej, parterowy z wysokim poddaszem nieużytkowym – strych niepodpiwniczony. Obiekt został wybudowany przed rokiem 1945 w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku 369,0 m2. Stan budynku określono, jako zły. Budynek nie posiada określonego – w ramach udziału – sposobu użytkowania pomieszczeń przez poszczególnych współwłaścicieli. Działka zabudowana jednym budynkiem mieszkalnym i czterema gospodarczymi, łączna powierzchnia zabudowana działce wynosi 972,0 m2.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW SZ2T/00008033/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Pyrzycach.

Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych,

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30.03.2010 r działka przeznaczona jest, jako strefa zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami

Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

 

 

 

 

 

 

10.520,00 zł+podatek VAT

 

 

 

 

 

 

1.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

105,00 zł

   Szczegółowe informacje m   ożna uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach       pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl (Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Bielice)

 

WÓJT GMINY BIELICE

zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych w dniu 30 kwietnia 2012 r. od godz. 1015 (sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice)

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena nieruchomości do negocjacji

Zaliczka

(do25.04.2012.)

Terminy poprzednicz przetargów i rokowań

Godz. 1015Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/2, o pow. 1 060 m2, położona w obrębie Parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego. KW SZ2T/00029053/5

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami. Decyzja Wójta Gminy Bielice nr 57/2010, znak: 7331/57/2010 z dnia 23.12.2010r. o warunkach zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami w Parsowie na dz. 200.

Obciążenia

Dojazd do działki nr 200/2 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/3.

Dojazd do działki nr 200/3 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.858,00 zł

 

 

 

 

 

 

3.500,00 zł

10.05.2011 r.

18.07.2011 r.

20.09.2011 r.

27.12.2011 r.

29.02.2012 r.

Godz. 1030Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/3, o pow. 1 059 m2, położona w obrębie Parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego. KW SZ2T/00029053/3

 

 

 

 

 

 

17.843,00 zł

 

 

 

 

 

 

3.500,00 zł

Godz.1045 Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz dwoma budynkami gospodarczymi,  które miały funkcję inwentarską. KW 9000.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami.

31.519,00 zł

4.000,00 zł

4.05.2009 r.

30.07.2009 r

30.09.2009 r.

30.11.2009 r.

5.02.2010 r.

6.05.2010 r.

13.07.2010 r

13.09.2010 r.

22.11.2011 r.

15.04.2011 r.

17.06.2011 r.

27.12.2011 r.

29.02.2012 r.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl (Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice)


 

 

O G Ł O S Z E N I E (załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy)

W dniu 30 kwietnia 2012 r. od godz. 930 sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bielice położonych w miejscowości Będgoszcz.

 

Godz.

Obręb i nr działki

Powierzchnia działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Stawka wywoławcza netto

Wysokość wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Terminy

przetargów

930

Będgoszcz

60/2

1804 m2

6099

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

51.487,00 zł

5.148,00 zł

514,87 zł

20.04.2009 r.

22.06.2009 r.

24.08.2009 r.

26.10.2009 r.

6.01.2010 r.

10.03.2010 r.

12.05.2010 r.

13.07.2010 r.

13.09.2010 r.

22.11.2010 r.

15.04.2011 r.

17.06.2011 r

22.08.2011 r.

24.10.2011 r.

27.12.2011 r.

29.02.2012 r.

945

Będgoszcz

60/3

2189 m2

6099

58.873,00 zł

5.887,00 zł

588,73 zł

1000

Będgoszcz

60/4

1553 m2

6099

36.722,00 zł

3.672,00 zł

367,22 zł

 

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 do dnia 25 kwietnia 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 915644 235 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

O G Ł O S Z E N I E (załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 Wójta Gminy)

W dniu 30 kwietna 2012 r. o godz. 915 w sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice położonej w miejscowości Linie.

Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140. Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha. Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym, drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu).

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa.

Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. po za tym na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Terminy poprzednich przetargów: 28.11.08., 16.02.09., 20.04.09, 22.06.09., 24.08.09, 26.10.09, rokowania 10.03.2010, 12.05.2010, 13.07.2010, 13.09.2010, 22.11.2011, 15.04.2011, 17.06.2011, 22.08.2011., 24.11.2011., 27.12.2011., 29.02.2012.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 25 kwietna 2012 r.Cena nieruchomości do negocjacji - wynosi 174.059,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych), wysokość zaliczki 17.405,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięć złotych 90/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostaniepodatek VAT w wysokości 23%. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Ogłoszenie (załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Wójta Gminy)

W dniu 30 kwietnia 2012 r. od godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bielice, położonej w obrębie Swochowo.

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena wywoławcza

nieruchomości netto

Wadium

(do 25.04.2012)

Postąpienie

 (minimalne)

Godz. 900. Niezabudowana nieruchomość rolna (grunty rolne), oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka gruntu nr 256/1, obręb Swochowo (321201_2.0008), o powierzchni 2,4365 ha. Rodzaje użytków: RIIIb-0,5721 ha, RIV-0,4227 ha, RV-0,1392 ha, PsIV-0,3190 ha, N-0,9835 ha. Położona w obrębię Swochowo, Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Województwo Zachodniopomorskie. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Bielice. Nieruchomość charakteryzuje się nieregularnym kształtem i zróżnicowaną konfiguracją terenu. Liczne obniżenia terenu z zagłębieniami tworzącymi zbiorniki z roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych i bagiennych. Nieruchomość leży ok. 2 km. od zabudowań wsi Swochowo, ale bliżej zabudowy wsi Linie. W pobliżu trasy Pyrzyce – Swochowo - Gryfino. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 71877 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Pyrzycach. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych, jako teren upraw polowych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30.03.2010 r. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

 

44.111,00 zł

 

8.822,20 zł

 

442,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 do dnia 25 kwietnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 


Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży 2011 rok

Obręb i nr działki

Powierzchnia działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Stawka wywoławcza netto

Wysokość wadium

Minimalna

wysokość

postąpienia

Będgoszcz

60/2

1804 m2

6099

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

51.487,00 zł

5.148,00 zł

514,87 zł

Będgoszcz

60/3

2189 m2

6099

58.873,00 zł

5.887,00 zł

588,73 zł

Będgoszcz

60/4

1553 m2

6099

36.722,00 zł

3.672,00 zł

367,22 zł

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto (podatek VAT – zwolniony)

Wysokość Wadium

Minimalna wysokość postąpienia

Niezabudowana nieruchomość rolna (grunty rolne, w części młody drzewostan leśny – sosna), oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka gruntu nr 152 - obręb Parsów (321201_2.0001), o powierzchni 0,7546 ha, użytki: PsVIz – 0,6333 ha, LsVI – 0,1213 ha. Położona w obrębie Parsów, Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Województwo Zachodniopomorskie. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice.

Działka gruntu charakteryzuje się nieregularnym kształtem i bardzo zróżnicowaną konfiguracją terenu. Na części działki rośnie młody drzewostan leśny – sosna – w wieku ok. 20 lat, porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Nieruchomość położona kilkaset metrów od zabudowy wsi i drogi Bielice – Parsów – Babin, w sąsiedztwie użytków rolnych i częściowo na terenie nieczynnej żwirowni – była eksploatacja kruszyw.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 6100 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Pyrzycach.

W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych, jako teren upraw polowych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30.03.2010 r.

Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

19.250,00 zł

3.850,00 zł

192,50 zł

Niezabudowana nieruchomość rolna (grunty rolne), oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka gruntu nr 256/1, obręb Swochowo (321201_2.0008), o powierzchni 2,4365 ha. Rodzaje użytków: RIIIb-0,5721 ha, RIV-0,4227 ha, RV-0,1392 ha, PsIV-0,3190 ha, N-0,9835 ha. Położona w obrębię Swochowo, Gmina Bielice, Powiat Pyrzycki, Województwo Zachodniopomorskie. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Bielice.

Nieruchomość charakteryzuje się nieregularnym kształtem i zróżnicowaną konfiguracją terenu. Liczne obniżenia terenu z zagłębieniami tworzącymi zbiorniki z roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych i bagiennych. Nieruchomość leży ok. 2 km. od zabudowań wsi Swochowo, ale bliżej zabudowy wsi Linie. W pobliżu trasy Pyrzyce – Swochowo - Gryfino.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 71877 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Pyrzycach.

W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych, jako teren upraw polowych. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30.03.2010 r.

Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

44.111,00 zł

8.822,20 zł

441,11 zł

 

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena wywoławcza

nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

 (minimalne)

Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/2, o pow. 1 060 m2, położona w obrębie Parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.KW SZ2T/00029053/5

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami. Decyzja Wójta Gminy Bielice nr 57/2010, znak: 7331/57/2010 z dnia 23.12.2010r. o warunkach zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami w Parsowie na dz. 200.

Obciążenia

Dojazd do działki nr 200/2 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/3.

Dojazd do działki nr 200/3 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.858,00 zł

 

 

 

 

 

 

3.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

179,00 zł

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/3, o pow. 1 059 m2, położona w obrębie Parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.KW SZ2T/00029053/3

 

 

 

 

 

 

17.843,00 zł

 

 

 

 

 

 

3.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

179,00 zł

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne, które okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są również do okazania pełnomocnictwa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał lub nie przystąpił do przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu lub na konto wskazane przez uczestnika. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy sprzedaży bez wskazania przyczyny traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny (wysokość minimalna postąpienia wskazana wyżej), dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu przez Przewodniczącego Komisji najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę nieruchomości. Uczestnik, który wygrał przetarg zostaje nabywcą nieruchomości będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie podpisany w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu. Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do właściwego Wojewody za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice.

Cena osiągnięta w przetargu + 23 % podatku VAT stanowi cenę nabycia nieruchomości. Powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, w kasie urzędu lub na konto Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r-ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i inne ponosi nabywca.

Przetarg może zostać odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. Zm

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl.

 

Rokowania

 

Opis i oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia, KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości do negocjacji

Wysokość zaliczki wpłata

 

 

 

 

Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, z które miały funkcję inwentarską. KW 9000.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami.

31.519,00 zł

4.000,00 zł

 

Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140. Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha. Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym, drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu).

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa.

Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. po za tym na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Terminy poprzednich przetargów: 28.11.08., 16.02.09., 20.04.09, 22.06.09., 24.08.09, 26.10.09, rokowania 10.03.2010, 12.05.2010, 13.07.2010, 13.09.2010, 22.11.2011, 15.04.2011, 17.06.2011.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.Cena nieruchomości   do negocjacji - wynosi 174.059,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych), wysokość zaliczki 17.405,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięć złotych 90/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostaniepodatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie. Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a pozostałe dla osoby lub osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnicy rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice. Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Uczestnik rokowań, który wygra rokowania, a nie przystąpi do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia traci wpłaconą zaliczkę, a nieruchomość zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży. Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oraz terminie zapłaty ceny za nabycie nieruchomości oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem. Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.

 

Regulamin i warunki rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice

 1. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości niezabudowanej, opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Zgłoszenie udziału rokowaniach.
 2. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 3. Przedmiotem rokowań jest: nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2/15 o pow. 1,1491 ha, położona obrębie Linie gm. Bielice.
 4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kwocie podanej dla każdej nieruchomości w załączniku do niniejszego zarządzenia, w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Liczy się data wpływu środków na konto.
 5. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania przegrał lub nie przystąpił do rokowań podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu.
 6. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Oferty w formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
 8. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Wysokość proponowanej ceny, (która nie może być niższa niż przewidziana przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują,
  6. Kopię dowodu wpłaty zaliczki,
  7. Podpis oferenta.
  8. Rokowania.
 9. Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli nawet wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.
 10. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.
 11. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.
 12. Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:
  1. Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.
  2. Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
  3. Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 13. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty
  1. Nie odpowiadają warunkom rokowań,
  2. Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3. Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 6.
  4. Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.
 14. W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.
 15. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.
 16. Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.
 17. Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 18. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV              Umowa

 • Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a pozostałe dla osoby lub osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości.
 • Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.
 • Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 • Uczestnik rokowań, który wygra rokowania, a nie przystąpi do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia traci wpłaconą zaliczkę, a nieruchomość zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży.
 • Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
 • Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oraz terminie zapłaty ceny za nabycie nieruchomości oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc 


Nieruchomości gminne przeznaczone do dzierżawy 2011 rok 

Informacja

W dniu 23 sierpnia 2011 r. r. w Urzędzie Gminy Bielice w sali nr 5 odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Bielice:

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa

Cena

wywoławcza

Cena osiągnięta w wynik przetargu

Osoba ustalona jako dzierżawca

1.

Działka nr 194 w Swochowie

1

278,00 zł

281,00 zł

Bolesław Święcki

2.

Działka nr 467/3 w Bielicach

1

722,00 zł

729,00 zł

Ryszard Dydymski

3.

Działka nr 446/7 w Parsowie

1

513,00 zł

518,00 zł

Roman Sitarski

4.

Działka nr 149 w Będgoszczy

1

197,00 zł

199,00 zł

Jan Wasik

5.

Działka nr 150 w Będgoszczy

1

239,00 zł

242,00 zł

Jan Wasik

6.

Działka nr 157/3 w Będgoszczy

1

247,00 zł

250,00 zł

Renata Zielińska

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski 

 

 

Licznik odwiedzin:
5394571

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia