Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. z późn. zm.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Ośrodka Zdrowia w Bielicach, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus”, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa, profilaktyki uzależnień, terapii, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Bielice, która obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości wiejskich, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: pani Kamela Wilczyńska

Sekretarz: pani Anna Maria Kopacka

Członkowie:

 • pani Iwona Kochel;

 • pan Janusz Pawlak;

 • pani Małgorzata Woronowicz;

 • pan Paweł Piwoni.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się w szczególności rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Bielice ściśle współpracując Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą w Bielicach, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje oraz monitoruje wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym celami działań Komisji w Bielicach jest prowadzenie działań w celu zapobiegania nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego trybu życia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, integrowania społeczeństwa lokalnego, podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzenie rozmów motywacyjnych oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z zaistniałymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice zgodnie z stosownymi upoważnieniami wydanymi przez Wójta Gminy Bielice;

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek uliczny.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. Nr 179 poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3.Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony corocznie przez Radę Gminy Bielice;

 • uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014;

 • zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 14//2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • zarządzenie Nr 13//2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Zwiększanie efektywności działania Komisji za pomocą udziału w kampaniach profilaktycznych:

 • „ Postaw na Rodzinę” ( realizacja od 01.01. 2012r. - 31.12. 2012 r.);

 • „ Dzień Bezpieczeństwa” ( ZSP im. Jana Pawła II Bielice, luty 2014 r.);

 • „ Dzień Zdrowia” (ZSP im Jana Pawła II Bielice, marzec 2014 r.)- w tym roku pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł i nie pal przy mnie”. Podczas akcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektakli profilaktycznych przygotowanych przez Teatr KURTYNA z Krakowa. Uczniowie starszych klas wzięli udział w Ogólnopolskim badaniu ankietowym on – line „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Uczniowie ankiety wypełniali on-line, co podnosiło atrakcyjność badania.

 • „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” ( kwiecień 2014 r.);

 • „ Przeciw Pijanym Kierowcom” ( realizacja od sierpnia 2014 r. - działania informacyjne i profilaktyczne skierowane do kierowców pojazdów mechanicznych);

 • „ Dzień Profilaktyki - akcja cykliczna (realizacja listopad / grudzień 2014r.)

 1. Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Bielicach, Parsowie i Chabowie:

 • organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia;

 • udział w projekcie „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dofinansowanie warsztatów rękodzielniczych organizowanych w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach i Nowym Chrapowie ( wrzesień 2013 r. - listopad 2013 r., luty 2014 r. - kwiecień 2014 r.). Warsztaty skierowane były dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w celu efektywnego spędzania wolnego czasu oraz dla dorosłych w celu zintegrowania się z młodszym pokoleniem, pobudzenia aktywności twórczej społeczności pomocy w znalezieniu nowych sposobów zarobkowania;

 • prowadzenie zajęć rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży w drugim tygodniu ferii zimowych ( 17.02 2014 r.- 20.02.2014 r. ) w w świetlicach środowiskowych w: ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach, Parsowie, Chabowie oraz w salach wiejskich w: Liniach, Nowym Chrapowie, Swochowie i Babinie oraz organizacja 21.02.2014 r. wspólnego wyjazdu do kina na film pt. „ Skubani” w Pyrzycach.

3) Prowadzenie kontroli obiektów handlowych na terenie gminy Bielice pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • działalność edukacyjna skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

4) Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa:

 • od stycznia 2014 r. działa punkt konsultacyjny z psychologiem dla osób z rodzin z problemami alkoholowymi oraz rodzin w których występuję przemoc w rodzinie;

 • interwencje wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • prowadzenie rozmów motywacyjnych;

 • kierowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do grup samopomocowych AA i Al-Anon na terenie powiatu;

 • udzielanie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym.

 1. Zwiększanie efektywności profilaktyki w uświadomieniu społeczeństwa na temat konsekwencji zażywania narkotyków:

 • organizacja pogadanek na temat narkomanii w ZSP Bielice w trakcie zebrań z rodzicami oraz lekcji wychowawczych z uczniami ;

 • zakup testerów i przekazanie do ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • wspieranie działań w formie przedstawień teatralnych pokazujących konsekwencje zażywania środków odurzających.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach spotyka się na posiedzeniach plenarnych wg potrzeb.

5. Instytucje pomocowe:

 1. 1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

  ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl;

  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin

  Tel. (91) 487 60 70

  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce

  Tel. (091) 570 30 00

  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn

 2. 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Młodych Techników 7 

  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

 

Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja:

  • poradnictwo dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

  • poradnictwo terapeutyczne, socjalne i profilaktyczne w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie.

 1. Wykaz Instytucji Organizacji Pozarządowych które udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest umieszczony na stronie bip.szczecin.uw.gov.p

6. Zobowiązania do leczenia odwykowego następuję poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których owa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu albo z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;

 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach;

 • skierowanie w/w osoby przez biegłego na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;

 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;

 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązkowego poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 2 ust. 1 i ust.2 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi);

 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolne.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

7.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki oraz zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat na terenie Gminy Bielice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel. (91) 56 44 235, (91) 56 44 220
fax. (91)56 44 173

pok. nr 23 pani Alina Pluta

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  

8. Kontakt

 1. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  pani Kamela Wilczyńska – Sekretarz Gminy Bielice

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

tel.(91) 56 44 235, (91) 56 44 220 , 600 247 172, 915 792 172

e-mail sekretarz@bielice.com.pl

  1. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   pani Anna Maria Kopacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 34

74- 202 Bielice

tel. (91) 56 44 228

e-mail ops@bielice.com.pl

 

Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej

10 maja obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Bielicach kolejny już Dzień Zdrowia. W tym roku pod hasłem „Przeciw pijanym kierowcom!”. Była to realizacja kampanii do której przystąpiła Gmina Bielice, całość działań koordynowała pedagog Helena Bichta. Nasi uczniowie obejrzeli spektakle profilaktyczne wystawione przez Teatr KURTYNA z Karkowa: klasy najstarsze przedstawienie pt. „Labirynt”, klasy IV-VI „Niebezpieczna sieć” a najmłodsi bajkę profilaktyczną „Tu rządzi kot.”. Wszystkie spektakle poruszały aktualne tematy uzależnienia od środków psychoaktywnych czy  nowych technologii. Poruszany był też wątek zdrowego odżywiania.

Podczas przerw każdy z uczniów, nauczycieli i rodziców mógł skorzystać z punktu medycznego, gdzie pielęgniarka szkolna Pani Edyta badała ciśnienie, ważyła, mierzyła oraz obliczała BMI.   Na korytarzach szkolnych klasy prezentowały przygotowane przez siebie gazetki ścienne o tematyce zdrowia i zagrożeniu jakie stwarzają pijani kierowcy.

Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na „Piramidę żywienia”. Jury konkursowe po obejrzeniu prac nagrodziło najlepsze: piramida klasy 4b, która zachwyciła oryginalnością i pomysłem, gdzie wychowawcą jest Pani Marta Chytra oraz piramida klasy 1a, wychowawca Pani Marzena Zięcina. Na wyróżnienie zasłużyła praca klasy 4c. Wszyscy uczniowie tworzący pracę otrzymali nagrody ufundowane przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Tradycyjnie odbyło się przygotowanie i degustacja zdrowego drugiego śniadania w szkole. Wszyscy uczniowie z zapałem i uśmiechem przygotowywali smaczne i pięknie wyglądające sałatki, kanapki oraz soki.

Sportowym elementem Dnia Zdrowia była sztafeta  uczniów klas IV-VII. Pan Leszek Domszy przygotował biegi  których ideą była myśl „Stop pijanym kierowcom”.

Na zakończenie wszystkich działań, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach odbyła się kontrola trzeźwości kierujących pojazdami. Każdy z kierowców  został poinformowany przez Policjantów: Aspiranta Krzysztofa Ulasa oraz Młodszego Aspiranta Artura Lambrycha o celu działań. Kierowcy po sprawdzeniu ich trzeźwości otrzymali ulotki oraz jabłka od  najmłodszych uczniów SP Bielice.


Ferie 2017

W drugim tygodniu lutego w świetlicach podwórkowych  w miejscowościach: Linie, Parsów, Babin oraz Swochowo zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży ferie zimowe.  W ramach wolnego czasu dzieci i młodzież spotkały się z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Pyrzycach w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa, aby ferie zimowe były udane i przede wszystkim bezpieczne. Ponadto przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonały prace na konkurs plastyczny pod hasłem: „Bezpieczne ferie”, malowały na szkle, wykonywały prace z masy solnej. W ramach zajęć zostało również zorganizowane wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci również spędziły miło czas grając w gry stolikowe oraz rozwijając swoje umiejętności sportowe podczas zajęć ruchowych. Każdego dnia na dzieci czekał jedno daniowy, gorący posiłek  oraz ciepły napój. Ostatniego dnia zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowany został wyjazd na kręgle do Stargardu. Podczas gry uczestnicy wyjazdu mogli częstować się pyszną pizzą.  Podwórkowe ferie cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży biorącej udział w zorganizowanych feriach zimowych czuwali opiekunowie świetlic wraz z Panią Iwoną Kochel, która chętnie wspierała prowadzone zajęcia.

 

Organizatorzy

Gminna Komisja ds.

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

???????>>> VADEMECUM ODPOWIEDZIALNEGO SPRZEDAWCY

W dniu 29 kwietnia 2016r.  w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach odbyło się szkolenie  przeprowadzone przez Pana Roberta Bartosika  z Pracowni Doskonalenia Zawodowego „Meritum ” z  Krakowa. Szkolenie dotyczyło zasad sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  sfinansowane  zostało ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Uczestnikami szkolenia byli właściciele sklepów jak i ich  pracownicy z terenu Gminy Bielice oraz członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tematem szkolenia było m.in.

1.Przybliżenie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu w Polsce;                              

- najważniejsze fakty związane z procesem uzależnienia;          
- skala zjawiska uzależnienia w Polsce- statystyki;                                                                       
- przybliżenie problemu alkoholizmu wśród nieletnich.                                             

2. Omówienie aktualnych przepisów regulujących: 

- zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
- wydawanie oraz cofanie zezwoleń;
- uprawienia i obowiązki przedsiębiorców.

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – interpretacja artykułów ważnych z widzenia osób korzystających z zezwoleń m. In.:

- art.2 – najbliższa okolica punktu sprzedaży, zakres oraz interpretacja prawna pojęcia;
- art.14-16 sytuacje zakazu sprzedaży lub podawania napojów  alkoholowych;
- art.18- okoliczności i powody cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- art.43-45 przegląd konsekwencji prawnych w sytuacjach łamania postanowień ustawy;

4. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych:

- kontekst społeczny;
- kontekst moralny;
- kontekst administracyjno – prawny.
5. Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy:

- nauka asertywnej odmowy- jak skutecznie i profesjonalnie ale szacunkiem  odmawiać obsługi sprzedaży;
-procedura postępowania w sytuacjach nietypowych;
- sposoby efektywnej współpracy z Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne wakacje"

26 czerwca  2013 roku komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Woronowicz, Kamela Wilczyńska i Anna Maria Kopacka rozstrzygnęła konkurs plastyczny na plakat klasowy pt. „Bezpieczne wakacje”. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów ZSP Bielice. Rozpatrywany był w trzech kategoriach: przedszkole i  „0”, I-III SP, IV-VI, I-III Gimnazjum.

Komisja brała pod uwagę pomysł, wkład własny uczniów oraz zastosowanie haseł.

Komisja miała trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe.

Nagrodzeni zostali: Ekoludek, kl. IIIb, kl. IVb, kl. IIa G. Nagrody zapewniła GKRPA.

Zwycięzcom gratulujemy.

Przez okres wakacyjny prace będzie można zobaczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej.


    REGULAMIN  KONKURSU  pt. „BEZPIECZNE WAKACJE”

I.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Publicznych w Bielicach przy udziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

II.

TEMATYKA KONKURSU:

Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez klasę

plakatu o tematyce bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.

Prace powinny poruszać tematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży tj:

na terenach wiejskich na/przy obszarach wodnych, na terenach leśnych (biwaki, obozy, wycieczki rowerowe, etc.), na drodze.

III.

ADRESACI:

Uczniowie ZSP Bielice (Każda klasa może przygotować tylko jeden plakat).

IV.

TECHNIKI WYKONANIA:

1. Plakaty powinny być wykonane z wykorzystaniem dowolnych technik: malarstwo,

rysunek, wycinanki, na karcie z bloku technicznego (format nie większy niż A2).

2. Na plakacie należy umieścić:

hasło, porady, wskazówki związane z bezpiecznym wypoczynkiem wakacyjnym,

tytuł, klasę autorów pracy,

3. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą zakwalifikowane do

konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i ewentualnego wykorzystania

przygotowanych przez uczestników prac.

5. Przesłanie plakatów do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich

publikację.

V.

FORMA ZGŁOSZENIA:

1. Klasa zgłaszająca pracę do konkursu do 19 czerwca 2013 roku dostarcza ją do pedagoga szkolnego.   

VI.

FINAŁ KONKURSU:

a) w konkursie wyłonione zostaną 3 klasy (jedna na poziomie), które otrzymają nagrody rzeczowe dla klasy.

b) przygotowane plakaty zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem

zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, walorów artystycznych oraz

komunikatywności odbiorcy,

c) w skład komisji wchodzą przedstawiciele ZSP Bielice oraz GKRPA w Bielicach.

d) uczestnicy otrzymają Dyplomy uczestnictwa w konkursie.

e) wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród

laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz UG Bielice.

f)  Z ramienia ZSP Bielice koordynacją konkursu zajmuje się pani Helena Bichta natomiast z GKRPA w Bielicach- pani Anna Maria Kopacka.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSU!

Licznik odwiedzin:
3971058

Obsługa techniczna
ALFA TV


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Maj 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia