Herb Gminy Bielice Gmina Bielice
Gmina Bielice z lotu ptaka

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Parsów

ZAWIADOMIENIE

W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa wsi Parsów wskutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, na podstawie § 6 ust. 1-3 Statutu Sołectwa Parsów przyjętego uchwałą nr XVI/123/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw, zarządzam wybory Sołtysa i zwołuję zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Określam datę i miejsce zebrania wiejskiego, które zostaje zwołane na dzień 08 czerwca 2021r. o godzinie 19:00
w świetlicy wiejskiej w Parsowie

Przedstawiam proponowany porządek obrad zwołanego zebrania wiejskiego:

1) Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną i wybór protokolanta.

2) Przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.

3) Stwierdzenie stawiennictwa osób uprawnionych do głosowania w liczbie niezbędnej dla ważności wyboru Sołtysa zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Sołectwa Parsów. 

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej do prowadzenia wyborów Sołtysa.

5) Wybory Sołtysa:

    • przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa,
    • prowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Sołtysa,
    • ogłoszenie wyników wyboru na Sołtysa,
    • sporządzenie protokołu z czynności Komisji Skrutacyjnej.

6) Wolne wnioski i zapytania.

7) Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

Dla ważności wyboru sołtysa i rady sołeckiej w zebraniu wiejskim zwołanym celem przeprowadzenia wyborów powinno wziąć udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Jeżeli w zebraniu wiejskim zwołanym celem przeprowadzenia wyborów nie bierze udziału liczba uprawnionych do głosowania niezbędna dla ważności wyboru, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut od terminu zebrania określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Bielice bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 

Zawiadomienie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach, na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa Parsów i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bielicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
System Informacji Przestrzennej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej
Narodowe Siły Rezerwowe
Ministerstwo Infrastruktury
KRUS
Komenda Główna Policji
Związek Powiatów Polskich