Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

10 sierpnia 2020

Wójt Gminy Bielice informuje, że każdy rolnik (osoba fizyczna), która jest właścicielem bądź współwłaścicielem, posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego, czyli obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, a także obszarów takich użytków i gruntów, niezależnie od ich powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

  1. w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej ubezpieczeniem OC rolników,
  2. budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej ubezpieczeniem budynków rolniczych,
  3. upraw rolnych, o ile uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów               o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę (karę) w wysokości:

  • jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę          (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1564) w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia       w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego     (OC rolników),
  • jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę          (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1564) w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków i upraw wchodzących w skład gospodarstwa.

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW, BUDYNKÓW ROLNICZYCH I UPRAW ROLNYCH

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1180) oraz art. 10c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 477) Wójt ma obowiązek przeprowadzania kontroli  spełnienia wymogu zawarcia umowy:

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • upraw rolnych (dotyczy rolników uzyskujących płatności bezpośrednie od gruntów rolnych).

 

W związku z powyższym informuje o konieczności złożenia wypełnionego druku potwierdzenia + do wglądu oryginał umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – w terminie do 15 listopada 2020r.:

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

91 5644220 wew. 23 lub wew. 20

 

 

Kontakt

Adres: Niepokalanej 34, 74-202 Bielice
NIP: 853- 12- 53- 086
REGON: 000533423

Godziny pracy

Pon
7:00 - 15:00
Wt
7:00 - 15:00
Śr
7:00 - 15:00
Czw
7:00 - 15:00
Pt
7:00 - 15:00