Od 2004 roku Polska uzyskała możliwość pozyskiwania pieniędzy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jego celem strategicznym jest tworzenie konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
 
Unijne pieniądze w Gminie Bielice
 
Gmina Bielice wykorzystując możliwości ubiegania się o unijne środki złożyła do pierwszej edycji programu ZPORR swój wniosek pn. ”Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach”.
Projekt został zaliczony do:
Priorytetu 3 Rozwój lokalny
Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
 
Dnia 15 listopada 2004 r. Uchwałą Nr 797/04 Zarządu Województwa Zachodniopolskiego w/w wniosek został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano:
1.       boisko do piłki ręcznej z trybuną o wymiarach 44,0 x 22,0 m
2.       boisko do siatkówki o wym. 25,0 x 22,0 m i koszykówki o wym. 28,0 x 16,0m
3.       bieżnię prostą do biegów na 60 m,
4.       skocznię w dal i wzwyż o wymiarach 30,0 x 1,22 m oraz rzutnię do pchnięcia kulą,
5.       plac apelowy wraz z chodnikami,
6.       ogrodzenie terenu o długości 549,0 m wraz z małą infrastrukturą.
Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów sportowo- edukacyjnych wynosi 2.315,80 m2.
Wysokość dofinansowania ze środków z UE wyniosła 71,52 %,
9,54 % z rezerwy celowej budżetu państwa i 18,95 % to wkład własny.
Z nowo wybudowanych obiektów korzystać będą głównie dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy Bielice.