Gmina Bielice posiada swój własny herb, który przedstawia w polu czerwonym lisa srebrnego, wspiętego, trzymającego pastorał złoty z welonem srebrnym. Herb ten przyjęto uchwałą nr XXVIII/158/09 z dnia 16 września 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r. w sprawie herbu i flagi gminy Bielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć herb gminy Bielice w postaci określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć flagę gminy Bielice w postaci określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/158/09

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 września 2009 r.

 

 HERB GMINY BIELICE