1. Gminna Biblioteka Publiczna
  ul. Niepokalanej 34
  74-202 Bielice
  telefon (091) 56 44 235 w.25
  Dyrektor biblioteki Elżbieta Kreft
  Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.
  e-mail: biblioteka@bielice.com.pl

    

HISTORIA BIBLIOTEKI

W styczniu 1959 roku otwarto Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Chabowie, poprzedniczkę dzisiejszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. Po zlikwidowaniu gromady Chabowo w 1960 roku, podjęto starania w 1961 roku o przeniesienie biblioteki do największej i centralnie położonej w gromadzie miejscowości tj. Bielic. Latem 1965 roku przeniesiono do pomieszczeń biurowych Gromadzkiej Rady Narodowej w miejscowości Linie. Już w maju 1966 roku bibliotekę przeniesiono do miejscowości Parsów a następnie w październiku 1970 roku ponownie do Bielic. Jej warunki lokalowe to 32m2 pomieszczenie wynajmowane od rolnika.
W 1987 roku powstała groźba kolejnej przeprowadzki biblioteki. Od kilku lat planowano rozbudowę budynku administracyjnego gminy w którym mieścić się miała biblioteka.
W 1989 roku trwały prace inwestycyjne. Zanim jednak budynek oddano do użytku, biblioteka musiała w 1990 roku opuścić kolejny już raz swe prowizoryczne pomieszczenie i została przeniesiona do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy( stary budynek).
W sierpniu 1991 roku, biblioteka wprowadza się do nowego budynku Urzędu Gminy, pomieszczenia znajdującego się na parterze o powierzchni 120m2 składającego się z wypożyczalni i czytelni oraz zaplecza socjalnego.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba, księgozbiór liczy 18tysięcy woluminów. Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00. W czytelni biblioteki znajduje się Czytelnia Internetowa z trzema stanowiskami dla czytelników, dostęp do Internetu jest bezpłatny.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) DZ. Urz. UE. L 119, s1 – dalej RODO, poniżej przekazuję informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Pana/ Panią danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie : imię i nazwisko, adres zamieszkania, zakład pracy, szkoła,  data urodzenia, imię ojca, Nr PESEL ( zobowiązanie – karta zapisu do biblioteki) przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Bielicach
ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w celu realizacji celów statutowych oraz w  celu promocyjnym biblioteki.

Zgodnie z RODO, przysługuje : prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania
( poprawienia) swoich danych osobowych- wówczas kiedy dane  są nieprawidłowe i niekompletne, prawo do usunięcia danych- jeśli były w inny sposób przetwarzane oraz ograniczenie przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu i korzystania z biblioteki.
Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dokumentacja fotograficzna

Podczas spotkań, uroczystości, konferencji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach
ul. Niepokalanej 34 , mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice zakładka Gminna Biblioteka Publiczna.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach ul. Niepokalanej 34 ,74-202 Bielice jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ( zwany dalej Administratorem Danych Osobowych).
 2. Państwa dane osobowe Administrator Danych Osobowych  przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, realizacji umów zawartych
  z kontrahentami Biblioteki, w pozostałych przypadkach Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo skargi do organu nadzorczego tj. PUODO ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Camus Albert (1913-1960)

W dniu 4 stycznia 2021 roku przypada 61 rocznica śmierci Alberta Camusa – francuskiego pisarza, dramaturga, eseisty i reżysera.
Twórczość Alberta Camusa ilościowo skromna, wywarła duży wpływ na folozofię i literaturę XX wieku. Wydał powieści: Obcy, Dżuma, Upadek. Eseje: Mit Syzyfa, Listy do przyjaciela, Człowiek zbuntowany. Dramaty: Kaligula, Sprawiedliwi, Nieporozumienie, Stan oblężenia.
Dżuma – historia walki z epidemią dżumy, jaka dziesiątkowała algierskie miasto Oran w latach 40, spisana w formie kroniki przez narratora, a zarazem jednego z głównych bohaterów powieści, doktora Bernarda Rieux. Narrator zapisuje codzienne wydarzenia, obserwacje, własne refleksje dotyczące epidemii i reakcji na nią ludzi z najbliższego otoczenia, sam zresztą od początku aktywnie uczestniczy w walce z zarazą.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

przedłużono dotychczasowe obostrzenia w bibliotekach

 0d dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku

                    

1. DOPUSZCZALNY LIMIT OSÓB – 1 OSOBA NA 15 M2.  tj. 8 OSÓB.

2. KAŻDY CZYTELNIK PODCZAS POBYTU W BIBLIOTECE MA   OBOWIĄZEK NOSZENIA

    MASECZKI  OCHRONNEJ LUB INNEGO  SPOSOBU ZASŁANIANIA NOSA I UST.       

3. PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK DOSTĘPNY W BIBLIOTECE.

4. OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU SPOŁECZNEGO MIĘDZY

    UŻYTKOWNIKAMI.

                              

                                          GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELICACH

    CZYNNA   OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 900 -1700

KONTAKT TELEFONICZNY (91)56-44-235 w. 25

LUB E-MAIL : biblioteka@bielice.com.pl

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Jest taki dzień
Dzień jedyny, szczególny, długo oczekiwany
pachnący i wzruszający dźwiękiem ,, Cichej Nocy”.
Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia,
będą szczęśliwe dla każdego z Was.
Niech przyniosą z sobą miłość, radość i nadzieję
oraz dużo dobra, sukcesów i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 Roku.

Wesołych Świąt !

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Kreft

 


Patroni Roku 2021

W dniu 27 listopada br. Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą patronów 2021 roku.
Uhonorowani zostali:
Stanisław Lem (1921-2006), najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i sciene -fiction.
W 2021 roku przypada 100 rocznica urodzin pisarza.
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) , wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel.
W 2021 roku przypada 200 rocznica urodzin poety.
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W 2021 roku przypada 100 rocznica urodzin poety.
Tadeusz Różewicz (1921 -2014), wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.
W 2021 roku przypada 100 rocznica urodzin pisarza.
Kardynł Stefan Wyszyński (1901-1981) , Prymas Polski w latach 1948-1981, zwany Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu, Kościoła. W 2021 roku przypada
40 rocznica śmierci, a także 120 rocznica urodzin wybitnego polskiego duchownego.
Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalona
w 1791 roku Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie pisemną ustawą zasadniczą, w której zadeklarowano poszanowanie praw człowieka.

Informacje:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf
/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862DOO79916F

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

Informuję,że z dniem 1 stycznia 2021 roku zostaje wprowadzony Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2020 w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Biblioteki.

Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach ( obowiązuje od 1.01.2021 roku)

1. Opłata za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w regulaminie – 0,20 zł
od jednego woluminu (egzemplarza) za każdy dzień po planowanym terminie zwrotu.
2. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub niekompletną książkę w wysokości ceny inwentarzowej nie mniejszej niż – 25,00 zł.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek zobowiązany jest do pokrycia ich kosztów:
– I upomnienie – 8,00zł
– II upomnienie – 10,00 zł
– III upomnienie – 12,00 zł
4. Czytelnik może uregulować zadłużenie wynikające z Cennika w placówce biblioteki ,
dokonać płatności on – line lub dokonać wpłaty na konto Biblioteki podane na stronie BIP
( w tytule wpłaty należy podać Nazwisko i imię , której dotyczy wpłata).

   INFORMACJA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr14/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia
5 sierpnia 2020r. , w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty za dzień 26 grudnia 2020 roku  dniem wolnym od pracy jest dzień

24 grudnia 2020r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

        0D DNIA 30 LISTOPADA 2020 ROKU DO 23 GRUDNIA 2020 ROKU

                     GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELICACH

 

      CZYNNA   OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 900 -1700

KONTAKT TELEFONICZNY (91)56-44-235 w. 25

LUB E-MAIL : biblioteka@bielice.com.pl

1. DOPUSZCZALNY LIMIT OSÓB – 1 OSOBA NA 15 M2.  tj. 8 OSÓB.

2. KAŻDY CZYTELNIK PODCZAS POBYTU W BIBLIOTECE MA   OBOWIĄZEK NOSZENIA

    MASECZKI  OCHRONNEJ LUB INNEGO  SPOSOBU ZASŁANIANIA NOSA I UST.       

3. PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK DOSTĘPNY W BIBLIOTECE.

4. OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU SPOŁECZNEGO MIĘDZY

    UŻYTKOWNIKAMI.

 

 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

   Lektury szkolne on – line

 

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, macie Czytelnicy ograniczony dostęp do księgozbioru biblioteki. Poniżej zamieszczam linki do stron, na których będziecie mogli znaleźć teksty lektur szkolnych, a także inne ciekawe pozycje książkowe.

 

www.wolnelektury.pl

 

www.lektury.gov.pl

 

zachęcam również do skorzystania z audioboków:

https://www.youtube.com/channel/UC8tQ54NHy56g/WhlwMmOZwbA

 

Drodzy Czytelnicy,

przedstawiam Wam listę miejsc w sieci, gdzie znajdziecie literaturę dla dzieci. To bogaty zbiór książek, w różnych formatach, a także audioboki, e-booki, filmy i inne materiały do pracy i zabawy z najmłodszymi.

 

Audio – bajki – bajki i opowiadania do słuchania nowoczesne, klasyczne, z całego świata i edukacyjne.

Bajki dla dzieci.net – bajki do czytania i oglądania.

Bajki – zasypianki.pl – bajki do czytania, słuchania, bajki terapeutyczne i inne atrakcje dla dzieci.

Bajkowy zakątek – legendy polskie oraz z całego świata.

Baśń.pl – znajdziemy tu bajki do czytania, oglądania, zabawne wierszyki, a także inne atrakcje dla dzieci.

Elfi – audiobooki i książki do czytania.

Miasto dzieci – w zakładce ,,dla dzieci” znajdziemy bajki zarówno do czytania jak
i oglądania, a także całe mnóstwo zabaw, kolorowanek, piosenek, wierszy i gier.

www.wolnelektury.pl

 

Ostatni czas to nie tylko ograniczenia w dostępie do Biblioteki. Bibliotekarz pracuje w pełnym wymiarze i ten czas ,,wolny” od Czytelników wykorzystuje, aby się szkolić. Ze względu bezpieczeństwa są to kursy w formie on -line, które w niczym nie ustępują szkoleniom stacjonarnym,  prace porządkowe w bibliotece, gromadzenie i opracowywanie zakupionego księgozbioru.

Życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie.

  Dostęp do zbiorów on -line POLONA/Academica

Biblioteka Narodowa zachęca użytkowników bibliotek publicznych do korzystania
z dostępnych zasobów on -line:  bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA, jak również o możliwości skorzystania
z nieodpłatnej usługi ,, Dygitalizacja na życzenie”.

Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

https://polona.pl/

 

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

                                                                                      

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach po raz pierwszy miała możliwość wzięcia udziału w Programie Wieloletnim pn. ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych . W 2020 roku biblioteka otrzymała dotację w kwocie 3661,00 zł. Zakupiono ogółem : 158 woluminów.

Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

 

  KOMUNIKAT

 

W dniach 9.11.2020 – 27.11.2020

Biblioteka nieczynna

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U z 2020r. poz. 1972).

Zapraszam do biblioteki po nowości książkowe!

 

Na długie jesienne wieczory, każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród nich między innymi, długo wyczekiwane kolejne tomy popularnych powieści, biografie, reportaże, a dla fanów dreszczyku emocji nowe kryminały
i thrillery.

Kolejny zakup nowości wydawniczych, dzięki dotacji MK I DN.

Zapraszam do biblioteki!

 

 

Kolejny zakup książek, który zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Książkowe nowości na jesienne wieczory

   

Polecam książkowe nowości idealne na długie jesienne wieczory. Jeśli szukacie wciągających przygód i niezapomnianych przeżyć, sprawdźcie najnowsze książki dla dzieci zarówno dla małych, jak i dużych. Jesień jest piękna i kolorowa, ale bywa też deszczowa i zimna. Dni stają się krótsze, a za to długie wieczory możemy urozmaicić sobie dobrą książką.

 

   Dzień Głośnego Czytania

     

Święto Dzień Głośnego Czytania zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki na dzień 29 września. Jego celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom. Czytanie dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. W dniu 29 września
br. w godzinach popołudniowych w Czytelni biblioteki przeczytałyśmy 2 książki Janiny Poraźińskiej ,, Szewczyk Dratewka” i ,, Kozucha Kłamczucha”.

Zapisz dziecko do biblioteki

Warto poświęcić czas na wspólne czytanie. Codzienne czytanie wspiera rozwój psychiczny , intelektualny i społeczny dziecka .Buduje się wówczas więź  między rodzicem a dzieckiem, dziecko czuje się dowartościowane, kochane. Czytaj dziecku 20 minut dziennie.

W Bibliotece dziecku na pewno  się spodoba, wspólne szukanie, wybieranie książek, które Was interesują. To miejsce spotkań i dobrej zabawy, gdzie dziecko może rozwijać swoją kreatywność, pobawić się z rówieśnikami. Miło spędzą czas na zabawie np. wykonując prace plastyczne, grając z rówieśnikami w gry planszowe, układając puzzle, klocki, korzystając
za darmo z Internetu.

– za darmo – nic nie trzeba płacić,

– zapisz dziecko do biblioteki znajdziecie w niej nowości książkowe

– umiejętność selekcji informacji. W bibliotece wypożyczając książki o danej tematyce, mamy szansę wypożyczyć bardzo dużo książek,

– zapisz dziecko do biblioteki , jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych,

– dzieci bardzo się cieszą, kiedy mają już założoną Kartę Czytelnika, jak podkreślają wypożyczają książki na swoją kartę, na swoje konto.

 

Spotkajmy się w bibliotece. Zapraszam

 

   Nowości książkowe

 

Drodzy Czytelnicy,

zapraszam do biblioteki po dostępne nowości z beletrystyki, literatury faktu oraz działu popularnonaukowego. Wśród zakupionych nowości książkowych znajdziecie powieści obyczajowe i kryminalne, thrillery, biografie, powieści historyczne
i podróżnicze, książki dla najmłodszych.

    KOMUNIKAT

 

Informuję że, w związku z zarządzeniem Nr 14/2020r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach  z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy

w zamian za święta przypadające w soboty za dzień 15 sierpnia 2020r.  – dzień 14 sierpnia 2020r . Biblioteka będzie nieczynna.

   

1920-2020 Stulecie Bitwy Warszawskiej

W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określonych mianem ,, Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko bolszewickiej.

Zwycięstwo z sierpnia 1920 roku było momentem przełomowym dla losów odrodzonej Polski.