„ Działająca na terenie Bielic Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych widzi problem znaczącej liczby dorosłych nadużywających alkoholu. Poprzez przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne chcemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszych mieszkańców. Z zainteresowaniem czekamy na materiały, które będą uczyć postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia”.
 Kamela Wilczyńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych – wypowiedź na łamach publikacji „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
Wobec występującego problemu alkoholowego w miesiącu XII 2008 r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” gdzie 7 kwietnia br. w Sejmie RP odbędzie się spotkanie inaugurujące wyżej wymienioną kampanię.
W ramach prowadzonych działań przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Bielice w 2009 r. oraz zgodnie z założeniami powyższej kampanii ważnym elementem systemu profilaktyki będzie skierowanie  do różnych grup odbiorców poszczególnych działań:
 – na przełomie kwietnia – maja br. zostaną przekazane   ulotki i broszury i inne materiały do instytucji
i sklepów znajdujących się na terenie naszej gminy;
–  dzięki otrzymanym scenariuszom wywiadówki podjęte zostaną w Zespole Szkół Publicznych im. Jana
Pawła II w Bielicach działania edukacyjne wystosowane do rodziców;
–  prowadzone będą zajęcia  profilaktyczne w  szkole- na przełomie IV – V br. zostanie ogłoszony
konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej. Najciekawsze prace wybrane przez Jury zostaną
nagrodzone dn. 06.06.2009r. w trakcie trwania imprezy integracyjnej tj. III Gminnego Dnia Dziecka
w Swochowie. Ponadto prace te zostaną wykorzystane w konkursie organizowane przez PARPA
oraz  w czasie trwania Tygodnia Profilaktyki w ZSP w Bielicach.
– młodzież zostanie poinformowana o możliwości wykorzystywania i promowania strony
internetowej utworzonej dla celów kampanii,
– na przełomie XI – XII.2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach podczas „Tygodnia
Profilaktyki” w takcie której mieszkańcy naszej Gminy będą mogli zdobyć lub ugruntować wiedzę w
zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu  narkotyków .
            Na bieżąco będziemy informować mieszkańców naszej Gminy o podjętych działaniach, osiągnięciach a także i porażkach w trakcie trwania kampanii.