Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie obrad sesji jest Gmina Bielice, Urząd Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34,
74 – 202 Bielice, tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220, fax. 91 56 44 173 ,
e-mail: sekretariat@bielice.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa jest, zgodnie
z art. 6 ust 1 lit c RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2018.127.2 ze zm. Dz.U.UE.L.2016.119.1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24).

art. 20 ust 1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie
są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny
do realizacji celu, w którym zostały pozyskane oraz w stosownych przypadkach okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający
z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego
z Instrukcji Kancelaryjnej. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia nagrania.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej
i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych a ponadto w stosownych przypadkach; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji
o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych
w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, w tym w związku
z działalnością Administratora w ramach państwowej sieci archiwalnej. Co do zasady dane mogą być powierzone
do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem Administratora, podanym na wstępie.